Sertifikāti

Sistēma

Kopš 2003.gada AS „Ceļu Pārvalde” ir ieviesta un sertificēta integrētās vadības sistēma. Tajā vienotā saskaņotā sistēmā iekļauti visi uzņēmumam svarīgie darbības aspekti. Integrētās vadības sistēma virzīta uz kopēju mērķu sasniegšanu. Tas nozīmē, ka visi atsevišķu sistēmu procesi un dokumenti tiek apkopoti un ir pielietojami kā vienas sistēmas sastāvdaļa. AS „Ceļu Pārvalde” integrētajā vadības sistēmā ietilpst trīs atsevišķas vadības sistēmas, kuru mērķis nodrošināt efektīvāku un produktīvāku uzņēmuma darbību:

 

ISO 9001:2015

2003.gadā AS „Ceļu Pārvalde” ieguvusi sertifikātu, kas apliecina, ka sistēma ir atbilstoša LVS EN ISO 9001 standarta prasībām. Tā galvenokārt ir vērsta uz klientu apmierinātību, kuru var veicināt, sakārtojot uzņēmuma iekšējos procesus un tos nepārtraukti pilnveidojot.

ISO 14001:2015

2010. gadā AS „Ceļu Pārvalde” ieviesa un sertificēja vides pārvaldības sistēmu, kas atbilst LVS EN ISO 14001 standarta prasībam. Sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā izstrādātā un ieviestā Vides pārvaldības sistēma atbilst vides normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma virzība ir uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā un dabas resursu racionālā izmantošanā.

Sertificējot un ieviešot vides pārvaldības sistēmu uzņēmums uzlabo savu reputāciju, jo demonstrē ieinteresētību, attieksmi un korporatīvo sociālo atbildību pret vides piesārņošanu. AS „Ceļu Pārvalde” samazina izmaksas, jo ir iespējams identificēt tās vietas, kur ir iespējams samazināt atkritumu apjomu un efektīvāk izmantot resursus.

ISO 45001:2018

2003.gadā AS „Ceļu Pārvalde” ieviesta sistēma, kas attiecas uz darba drošību un arodveselību saskaņā ar LVS EN ISO 45001 standarta prasībām. Šīs sistēmas mērķis ir nodrošināt augstu darba drošības un arodveselības līmeni uzņēmumā. Ieviešot šo standartu, uzņēmums apliecina rūpes par savu darbinieku veselību un drošību, esošajiem un potenciālajiem klientiem un visas sabiedrības interesēm kopumā. Šī standarta sertificēšana norāda, ka uzņēmums pārzina visus būtiskos risku faktorus, kas rodas uzņēmuma ikdienas darbībā, kā arī iespējamās krīzes situācijās un atbilstoši rīkojas, lai tos novērstu vai mazinātu.

ISO 50001:2018

Pēc Ministru kabineta noteikumu Nr. 660 “Energoefektivitātes monitoringa noteikumi” stāšanās spēkā 2017. gadā AS „Ceļu Pārvalde” ieviesa un sertificēja energopārvaldības sistēmu, kas atbilst LVS EN ISO 50001 standarta prasībām.

Ieviešot standartu tiek apkopota informācija par uzņēmumā esošajiem elektroenerģijas patērētājiem, to ietekmējošiem mainīgajiem faktoriem. Veicot uzņēmuma analīzi tiek noskaidroti galvenie atskaites punkti elektroenerģijas samazināšanas aktivitāšu īstenošanai. Standartā esošās informācijas apkopojums ļauj plānot elektroenerģijas patēriņu, tādējādi ļaujot paredzēt iespējamos izdevumus. Strādājot pie standarta ieviešanas tika noskaidroti iespējamie pasākumi elektroenerģijas patēriņa samazināšanai, tādējādi arī uzņēmuma ietekmei uz ārējo vidi.
Uzņēmumam ievērojot sistēmā esošās procedūras tika izstrādāts pasākumu plāns elektroenerģijas patēriņa samazināšanai.

 

Ražošanas procesa kontroles sertifikāts

2010.gada 8.februārī AS „Ceļu Pārvalde” ieguvusi ražošanas procesa kontroles sertifikātu Nr.1325-CDP-1615. Tas apliecina, ka bituminētie maisījumi ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem, ko ražojusi AS „Ceļu Pārvalde”, atbilst standartiem LVS EN 13108-1:2006 +AC:2008, LVS EN 13108-5:2006 +AC:2008 un LVS EN 13108-7:2006 +AC:2008, un ražotājs ir tiesīgs marķēt sertificētos produktus ar CE zīmi.

Kādēļ izvēlēties mūs?

AS „Ceļu pārvalde” ir stabils nozares uzņēmums, kura attīstību virza uzņēmuma vērtības: augsti kvalificēti un pieredzes bagāti speciālisti, atbildība un gandarījums par paveikto, spēja mainīties un pieņemt izaicinājumus.